Gonoshastha Nagar Hospital Savar, Location Contact And Doctor List

 Gonoshastha Nagar Hospital Savar, Location Contact And Doctor List

Gonoshastha Nagar Hospital ( Savar )

Hospital Category: General Hospital

Hospital Address : Nabinagar, Savar, Dhaka, Bangladesh

 

Hospital Contact 

(Phone) : 

+880-2-7708003

 

 

Hospital Contact 

(Phone) : 

7708336